Beskrivning

Begagnat
Skick - Som ny.

År 2010 är det femton år sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen.
Inträdet 1995 markerade slutpunkten på en tid av tveksamhet inför den
europeiska integrationsprocessen och startpunkten för integreringen av
Sverige i EU:s politiska system, rättsliga gemenskap och ekonomiska
marknad.

I 2010 års rapport från SNS Demokratiråd analyseras hur svensk politik
och demokrati har förändrats som en följd av EU-medlemskapet.
Författarna uppmärksammar särskilt fyra områden: statsskicket,
förvaltningen, partipolitiken och välfärdsmodellen. I vad mån har EU
förstärkt eller försvagat historiska karaktärsdrag inom dessa områden? I
vilken utsträckning har EU bidragit till att förskjuta maktbalanser i
svensk politik? På vilket sätt avviker Sverige i dag från andra
europeiska länder?

SNS Demokratiråd 2010 består av Jonas Tallberg, professor i
statsvetenskap, Stockholms universitet, Nicholas Aylott, docent och
lektor i statsvetenskap, Södertörns högskola, Carl Fredrik Bergström,
professor i Europarätt, Uppsala universitet, Åsa Casula Vifell, fil.dr i
statsvetenskap, Stockholms universitet och Södertörns högskola, Joakim
Palme, professor i statskunskap, Uppsala universitet, och vd för
Institutet för Framtidsstudier.