Beskrivning

Begagnat
Spishundar, par, gips, otrolig patina, 18-1900-tal

$$$ OBS! Har ni frågor, tveka inte att hör av dig på "Fråga säljaren" $$$

H = ca 20

Fint skick med fantastisk patina och åldersslitage

-----------------------------OBS!-----------------------------------
Alla klockor och exklusiva småsaker förvaras i och skickas direkt från bankfack
Alla varor förvaras och skickas från lager på annan adress
-----------------------------OBS!-----------------------------------

När du bjuder på mina auktioner godkänner du följande:
I fraktpriset är en avgift för emballage och transport inräknad.
Alla varor säljs i vid försäljningstillfället befintligt skick.
Jag ansvarar ej för varan under frakttiden från att jag lämnat den på fraktföretaget tills kunden fått den, men jag packar alltid väl.
Om köparen inte sagt att den önskar annat fraktsätt innan jag skickat varan godkänner
köparen att jag använder i annonsen angivet sätt för frakt.
Mina försändelser inom Sverige skickas generellt med ett av dessa 2 alternativ om inget annat anges:
1: Schenker Privatpaket inom Tradera. I detta alternativ ingår enligt Schenkers och Traderas regler en fraktförsäkring som täcker för skada eller förlust upp till 5000 SEK. Detta gäller inom Sverige.
2: Postnords rekommenderat brev värde. I detta alternativ ingår en förlustförsäkring upp till 10000 SEK eller 25000 SEK, vilket som är aktuellt. Detta gäller inom Sverige.
Mina försändelser utom Sverige skickas generellt med ett av dessa 2 alternativ om inget annat anges:
1: Schenker Privatpaket inom Tradera. Försändelsen sker på köparens risk då det inte finns någon försäkring hos Schenker i samarbete med Tradera för försändelser utomlands.
2: Postnords rekommenderat brev värde. I detta alternativ ingår en förlustförsäkring upp till 2000 SEK eller 10000 SEK, vilket som är aktuellt. Detta gäller inom de länder som Postnord anger.
Vill köparen ha en förlustförsäkring som täcker högre värde än det valda alternativet eller ha varan skickad utomlands med förlustförsäkring, ska köparen meddela mig innan den betalar så kommer vi överens om ett fraktalternativ.
Funktionen på klockor och andra tekniska saker testas enligt annonstexten och beskrivs som den är vid inskrivning av auktionen, men funktionen garanteras ej från det att fraktbolaget tagit emot varan. Klockor, speciellt äldre kan alltid behöva service för att gå lika bra som om de vore nya.
Jag kan sampacka enligt tradera sampackningssystem.
Såklart är lagt bud bindande.
Returer godkänns endast om varan visar sig vara bristfällig i förhållande till beskrivningen. Retur ska vara mig tillhanda 21 dagar efter auktionen avslutats, annars anses varan som ej i samma skick som vid försäljningen och tas ej tillbaka.
Returer, rabatter eller reklamationer av tekniska saker som t.ex. klockor godtas ej om varan på något sätt manipulerats, reparerats eller försökts repareras, blivit isärplockad eller uppöppnad eller oaktsamt hanterad. Jag som säljare förbehåller mig även rätten att bedöma detta vid retur.
Kontakta mig på traderas chatt i auktionen via "Ställ fråga" om du undrar något.

Bidding on my auction, the following terms are approved by the buyer:
The shipping price includes a fee for packaging and transport.
All goods are sold in the existing condition at the time of sale.
I am not responsible for the product during the shipping period from the time I leave it on
the shipping company until the customer receives it, but I always pack well.
If the buyer does not tell me they wish another shipping method before I send the item
the buyer approves that I use the shipping method mentioned in the auction ad.
My shipments within Sweden are usually shipped by one of the 2 following methods, if nothing else is mentioned:
1: Schenker Private Parcel within Tradera. In this option, an insurance covering loss or damage for up to 5000 SEK is included according to Schenker's and Tradera's rules. This applies within Sweden.
2: Postnord "recommended letter" value. In this option, an insurance covering loss for up to 10000 SEK or 25000 SEK is included, whichever is applicable. This applies within Sweden.
My shipments within Sweden are usually shipped by one of the 2 following methods, if nothing else is mentioned:
1: Schenker Private Parcel within Tradera. The shipment is made totally on the buyer's responsibilty as Schenker and Tradera offers no insurance shipping abroad.
2: Postnord "recommended letter" value. In this option, an insurance covering loss for up to 2000 SEK or 10000 SEK is included, whichever is applicable. This applies within countries given by Postnord.
Does the buyer want a loss insurance that covers a higher value than the current option or wants the item sent abroad with loss insurance, the buyer must notify me before they pay and we will agree on a shipping option.
The function of watches and other technical things is tested according to the ad text and described as is at the time of registration of the auction, but the function is not guaranteed from the time the shipping company receives the item. Watches, especially older ones always may need service to function as if new.
I can co-pack according to tradera co-packing system.
Of course, laid bids are binding.
Returns are only accepted if the item proves to be defective in relation to the description. Returns must be received by me in 21 days after the auction has ended, otherwise the item is considered not in the same condition as at the time of sale and will not be taken back.
Returns, rebates or reclamations of technical items for example watches and clocks will not be accepted if the goods in any way has been manipulated, repaired or tried to be so, been disassembled or opened up or been handled in an uncareful way. I as seller also take the right to examine and judge the goods by these terms in the case of return.
Contact me on Tradera's chat in the auction via "Ask question" if you have any questions.