Beskrivning

Begagnat
Spiritual Sky
UK
1973
vg++

A1 Govinda Arranged By [Orchestral] – John Barlam
A2 Sri Guruvastak
A3 Bhaja Bhakata / Arotrika
A4 Hare Krsna Mantra
B1 Sri Isopanisad
B2 Bhaja Hure Mana
B3 Govinda Jai Jai

  • Producer – George Harrison